Sök

Start / Bostadsbolaget / Bobutiken / Riktlinjer vid uthyrning

Riktlinjer vid uthyrning

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga kunders bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund.
Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende hos Bostadsbolaget.
Av skilda skäl kan vissa kunder prioriteras. Det kan vara inflyttande i kommunen på grund av arbete , studier eller liknande. Befintliga kunder med särskilda behov kan också prioriteras. Hänsyn tas sedan till anmälnings- och boendetid.
För att få registrera dig i vår kö måste du uppfylla de krav som finns redovisade i nedanstående punkter oavsett om du är ny eller befintlig hyresgäst.
Före ett erbjudande om en specifik lägenhet kommer en kreditkontroll att göras.

Betalningsförmåga

Med betalningsförmåga menas att förutsättningar att i enlighet med lagar och avtal erlägga hyra för efterfrågad bostad, bilplats, standardval, lokal eller förråd. Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, livränta, bankmedel och andra kapitaltillgångar, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning.
För studenter räknas även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag som inkomst. Studenter ska kunna uppvisa antagningsbesked.

Ordnad ekonomi

För att kunna teckna hyresavtal enligt ovan får kunden inte ha några skulder hos Bostadsbolaget eller andra hyresvärdar. Detsamma gäller otvistiga betalningsanmärkningar och krav de senaste tolv månaderna. Det får inte heller föreligga andra förfallna skulder av betydelse, ej heller betalningsanmärkningar de senaste tre åren, som kan vara relevanta för förmågan att betala hyra. Bor kunden i Bostadsbolaget kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till Bostadsbolaget ska alltid vara reglerade. Bostadsbolaget gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.

Störningsfritt boende

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende i Bostadsbolaget eller andra hyresvärdar.
Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

Omflyttning inom Bostadsbolaget

Generellt sett gäller att kunden bör bo minst ett år i bostaden innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring och förändrade ekonomiska förutsättningar.

Uppsägningstid

För bostäder gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med undantag för dödsbo till avliden kund som har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.
 
För biluppställningsplats gäller
-Vid uppsägning av biluppställningsplats  i samband med uppsägning av lägenhet gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.
-Vid uppsägning av enbart biluppställningsplats skall uppsägningstiden ske minst en kalendermånad före avtalstidens utgång.
 
För lokaler gäller den avtalade uppsägningstiden före avtalstidens utgång. 

Observera att när ni säger upp ert avtal så kommer även era poäng att nollställas och då får man på nytt ställa upp sig i vår bostadskö.

Överlåtelse av bostad

Det finns två former för överlåtelse av bostad, dels överlåtelse av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.