Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

När du hyr lägenhet av Västerviks Bostads AB, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation Sveriges Allmännytta.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter? 
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

 När behandlas mina personuppgifter?
Hos Västerviks Bostads AB registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

 

Personuppgiftansvar
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Västervik Bostads AB, Box 502, 593 25 Västervik, org/nr 556050-3095.

Dataskyddsombud 
Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på dso.bostadsbolaget@vastervik.se.

Registerutdrag 
Du har rätt att begära registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Denna mall ska användas för begäran av registerutdrag. 

Begäran skickas till Västerviks Bostads AB, Box 502, 593 25 Västervik eller via e-post.

Begäran om rättelse
Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Västerviks Bostads AB via brev, e-post eller telefon 010-355 72 00.

Denna mall ska användas för begäran om rättelse av personuppgifter.

Har du klagomål på Västerviks Bostads AB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen
Västerviks Bostad är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Västerviks Bostads AB ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Västerviks Bostads AB, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*General Data Protection Regulation

 

Uppdaterad 2023-11-07

 Observera - sidan är under bearbetning